StoryEditor

Podmienky a pravidlá pre používanie internetovej služby

01.07.2024, 00:00
svetevity GDPR

Podmienky a pravidlá pre používanie internetovej služby

 

1             Základné ustanovenia a informácie

 

1.1          Predmet Podmienok: Tieto Podmienky upravujú právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Používateľom pri poskytovaní Služby a ostatné práva a povinnosti Strán.

 

1.2          Účinnosť Podmienok: Tieto Podmienky sú účinné od 1. júla 2024.

 

1.3          Definície: Nižšie uvedené definície pojmov používaných v Podmienkach sú v abecednom poradí:

 

Akt o digitálnych službách alebo DSA: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2065 z 19. októbra 2022 o jednotnom trhu s digitálnymi službami a o zmene smernice č. 2000/31/ES (akt o digitálnych službách).

 

Autorský zákon: Zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, alebo predpis, ktorý ho nahradí.

 

Civilný sporový poriadok: Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov alebo iný príslušný právny predpis, ktorý ho nahradí.

 

                Dotknutá osoba: Používateľ alebo akákoľvek iná fyzická osoba pre účely ochrany a spracúvania Osobných údajov.

 

Nariadenie o právomoci v súdnych veciach: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z  12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach alebo iný príslušný právny predpis, ktorý ho nahradí.

 

Nariadenie o rozhodnom práve: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) alebo iný príslušný právny predpis, ktorý ho nahradí.

 

Občiansky zákonník: Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník alebo zákon, ktorý ho nahradí.

 

Obchodný zákonník: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník alebo zákon, ktorý ho nahradí.

 

Osobné údaje: Osobné údaje Dotknutej osoby uvedené v bode 5.5 Podmienok, a ktoré sú spracúvané Prevádzkovateľom za účelom Registrácie a uzatvorenia Zmluvy, poskytovania Služby a spravovania Účtu a súvisiacich služieb a plnenia zmluvných povinností a uplatnenia práv podľa Zmluvy a Podmienok.

 

Podmienky: Tieto Podmienky a pravidlá pre používanie internetovej služby.

 

Používateľ: Registrovaná fyzická osoba, ktorá je používateľom Služby.

 

Prevádzkovateľ: Spoločnosť MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 51 904 446, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 6998/B.

 

Predpisy o ochrane osobných údajov: Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a Zákon o ochrane osobných údajov.

 

Predpisy o ochrane spotrebiteľa: Príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Zákon o ochrane spotrebiteľa.

 

Registrácia: Zaregistrovanie Používateľa v Službe za účelom vytvorenia Účtu v súlade s týmito Podmienkami.

 

Služba: Služba poskytovaná Prevádzkovateľom Používateľovi spočívajúca v zdieľaní obsahu Používateľa prostredníctvom Stránky.

 

Strana alebo Strany: Zmluvné strany (Prevádzkovateľ, Používateľ) zmluvného vzťahu založeného Zmluvou.

 

Stránka: Webové sídlo www.varimespolu.sk a varimespolu.svetevity.sk.

 

Účet: Účet Používateľa v Službe, získaný Registráciou, prostredníctvom ktorého môže Používateľ pridávať do Služby a na Stránku obsah v súlade s týmito Podmienkami a pridávať komentáre k obsahu zdieľanému prostredníctvom Služby a Stránky.

 

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo GDPR: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) alebo predpis, ktorý ho nahradí.

 

Vyššia moc: Akákoľvek prírodná sila alebo udalosť, ktorá nie je ovládaná alebo ovládateľná ľuďmi, štrajk, vojna, povstania, občianske nepokoje, opatrenia orgánov verejnej moci vrátane všeobecne záväzných predpisov a rozhodnutí, a akékoľvek iné závažné udalosti, ktoré nastali nezávisle od vôle Strán vrátane okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa Obchodného zákonníka.

 

Zákon  o alternatívnom riešení sporov: Zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo iný príslušný právny predpis, ktorý ho nahradí.

 

Zákon o elektronických komunikáciách: Zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov alebo iný príslušný právny predpis, ktorý ho nahradí.

 

Zákon o medzinárodnom práve súkromnom: Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov alebo iný príslušný právny predpis, ktorý ho nahradí.

 

Zákon o ochrane osobných údajov: Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov alebo zákon, ktorý ho nahradí, v znení účinnom ku dňu poskytnutia osobných údajov.

 

                Zákon o ochrane spotrebiteľa: Zákon č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo zákon, ktorý ho nahradí.

 

Zmluva: Zmluva, ktorá je uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Používateľom na základe Registrácie Používateľa do Služby, ktorej predmetom je úprava podmienok používania Služby a Stránky Používateľom a úprava ostatných práv a povinností Strán, pričom obsah Zmluvy je totožný s obsahom Podmienok, a Zmluva je považovaná za uzavretú v momente Registrácie Používateľa do Služby.

 

1.4          Výklad Podmienok: Pokiaľ Podmienok nevyplýva niečo iné alebo sa Strany výslovne písomne nedohodnú inak, (i) akýkoľvek odkaz na ustanovenie, právny predpis alebo Podmienky znamená odkaz na ich aktuálne znenie vrátane všetkých predchádzajúcich zmien, noviel a dodatkov alebo úplne novú verziu predpisu, ktorý upravuje tie isté vzťahy ako pôvodný predpis, (ii) akýkoľvek odkaz na právny predpis znamená odkaz na slovenský právny predpis, (iii) akýkoľvek odkaz na článok, bod alebo prílohu je odkazom na článok, bod alebo prílohu Podmienok. Nadpisy článkov v Podmienkach majú len orientačný význam a nepredstavujú výkladové pravidlo. Podmienky a pojmy, ktoré obsahujú, musia byť Stranami vykladané v súlade s definíciami uvedenými v Podmienkach, príslušnými ustanoveniami Podmienok, právnymi predpismi a účelom Podmienok, pričom definície podľa bodu 1.2 sa vzťahujú na všetky pojmy začínajúce veľkým písmenom bez ohľadu na to, kde sa v Podmienkach alebo dokumentoch Strán nachádzajú. Predpisy o ochrane spotrebiteľa a tie časti Podmienok, ktoré upravujú práva spotrebiteľov, sa týkajú len tých Používateľov, ktorí sú spotrebiteľmi podľa príslušných Predpisov o ochrane spotrebiteľa.

 

1.5          Verejnosť Podmienok a súhlas s Podmienkami: Tieto Podmienky sú zverejnené na Stránke a potvrdenie súhlasu s nimi je neoddeliteľnou súčasťou Registrácie a uzatvorenia Zmluvy. Používateľ v momente Registrácie touto Registráciou vyjadruje svoj súhlas s týmito Podmienkami, a vyhlasuje, že si ich prečítal a oboznámil sa s nimi. Zmluva sa spravuje Podmienkami v ich platnom a účinnom znení.

 

1.6          Zmeny Podmienok: Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto Podmienky v medziach stanovených kogentnými ustanoveniami slovenského práva. Podmienky môžu byť Prevádzkovateľom priebežne doplňované, menené a aktualizované, pričom Používateľa zaväzujú v ich aktuálnom znení. Predchádzajúce Podmienky prestávajú byť súčasťou Zmluvy a sú nahradené novými Podmienkami aj v prípade, ak Používateľ vyjadrí svoj súhlas s novými Podmienkami s výnimkou prípadov, keď podľa právnych predpisov alebo z povahy veci nie je potrebný súhlas Používateľa.

 

1.7          Dôvody zmien Podmienok: Prevádzkovateľ je oprávnený meniť Podmienky jednostranne v primeranom rozsahu, najmä ale nie len v prípade (i) zmeny právnych predpisov, (ii) zmeny technických, obchodných a iných podmienok dodávateľov Prevádzkovateľa, (iii) zmeny výkladu právnych predpisov, (iv) zmeny technických parametrov siete Internet alebo poskytovateľov iných elektronických komunikačných služieb alebo mobilných zariadení, (v) zmeny licenčných podmienok v prípade obsahu chráneného podľa predpisov upravujúcich práva duševného a priemyselného vlastníctva, (vi) zmeny rozsahu Služby a/alebo Stránky, (vii) zmeny rozsahu prístupu Prevádzkovateľa k Osobným údajom, (viii) zmeny dodatočných distribučných kanálov alebo potenciálnych pridružených programov, (ix) zmeny v cenách, poplatkoch alebo službách poskytovaných Prevádzkovateľom Používateľom vrátane spoplatnenia Služby, a pod. (x) Prevádzkovateľ je vždy oprávnený jednostranne meniť Podmienky z akéhokoľvek dôvodu, ak sa táto zmena bude týkať len nových Používateľov.

 

1.8          Oznamovanie zmien Podmienok: V prípade už uzatvorených Zmlúv Prevádzkovateľ oznámi zmenu Podmienok Používateľom prostredníctvom (i) elektronickej pošty na kontaktnú e-mailovú adresu, alebo (ii) prostredníctvom používateľského rozhrania Účtu, alebo (iii) prostredníctvom tlačovej správy uverejnenej na Stránke alebo (iv) zverejnením nového znenia Podmienok na Stránke s tým, že zmena sa stane účinnou v lehote 30 dní od zverejnenia nového znenia Podmienok alebo v kratšej lehote, ak je to nevyhnutné na implementovanie zmien vyvolaných zmenou právnych predpisov, výkladu právnych predpisov alebo rozhodnutí orgánov verejnej moci. (v) V prípade zmeny pravidiel podľa Aktu o digitálnych službách postačuje, ak Prevádzkovateľ bude o každej významnej zmene Podmienok informovať podľa článku 14 odseku 2 Aktu o digitálnych službách, a v prípade menej významných zmien postačuje informovanie prostredníctvom zverejnenia nového znenia Podmienok.  (vi) Informácie o spracúvaní Osobných údajov v článku 5 Podmienok sú vždy platné v ich najnovšej verzii, pričom Prevádzkovateľ ich nemusí Používateľovi oznamovať po každej ich zmene.

 

Používateľ je v prípade zmeny Podmienok oprávnený ukončiť Zmluvu a zrušiť Registráciu spôsobom určeným Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ si v takomto prípade vyhradzuje právo ponechať na Stránke obsah uverejnený Používateľom bez povinnosti zaplatiť Používateľovi akúkoľvek odmenu, náhradu alebo kompenzáciu.

 

1.9          Salvatorská klauzula: V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie Podmienok alebo Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu stane neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť alebo neúčinnosť sa nedotkne platnosti a účinnosti ostatných ustanovení uvedených zmluvných dokumentov.

 

 

2             Uzatvorenie a trvanie Zmluvy, Registrácia a Účet

 

A.           Uzatvorenie a trvanie Zmluvy:

 

2.1          Uzatvorenie Zmluvy: Službu a Účet môžu používať jedine Používatelia, ktorí uzatvoria s Prevádzkovateľom Zmluvu a úspešne sa zaregistrujú v Službe. Obsah Stránky je prístupný aj bez Registrácie. Zmluva medzi Prevádzkovateľom a Používateľom je uzatvorená v momente Registrácie. Používateľ nemá nárok na uzavretie Zmluvy a Prevádzkovateľ nie je povinný s Používateľom uzavrieť Zmluvu, a to z akéhokoľvek dôvodu, ale spravidla najmä v prípade, ak je Používateľom osoba, ktorá už predtým porušila zmluvy s Prevádzkovateľom, alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ už odstúpil od Zmluvy s Používateľom alebo Používateľovi zrušil Registráciu a/alebo Účet alebo mu zablokoval zariadenie a/alebo IP adresu, z ktorých Používateľ pristupoval k Stránke, Službe a/alebo Účtu. Používateľ sa v okamihu Registrácie zaväzuje, že bude Stránku, Účet a Službu používať v súlade so Zmluvou, Podmienkami, právnymi predpismi, dobrými mravmi a pokynmi Prevádzkovateľa, nebude porušovať práva a právom chránené záujmy tretích osôb, a bude dodržiavať tieto Podmienky.

 

2.2          Podmienky ako súčasť Zmluvy: Podmienky sú súčasťou Zmluvy. Potvrdenie súhlasu s Podmienkami je neoddeliteľnou súčasťou uzatvárania Zmluvy. V prípade rozporu medzi Zmluvou a Podmienkami majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

 

2.3          Súhlas s uzatvorením Zmluvy elektronicky: Používateľ súhlasí s použitím elektronických komunikačných prostriedkov na uzavretie Zmluvy a s jej uzavretím na diaľku, pričom náklady, ktoré Používateľovi v súvislosti s použitím elektronických komunikačných prostriedkov a uzavretím Zmluvy na diaľku vzniknú, v plnom rozsahu znáša Používateľ.

 

2.4          Doba trvania Zmluvy: Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

 

2.5          Ukončenie Zmluvy: Používateľ je oprávnený kedykoľvek Zmluvu ukončiť tým, že zruší svoju Registráciu.

 

Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a/alebo zrušiť Registráciu a/alebo Účet v prípade, ak Používateľ poruší svoje povinnosti podľa týchto Podmienok a/alebo právnych predpisov, a prípadne zablokovať zariadenie alebo IP adresu, z ktorých Používateľ pristupoval k Službe, Stránke a/alebo Účtu alebo sa z nich zaregistroval. Odstúpením od Zmluvy alebo zrušením Registrácie a/alebo zablokovaním zariadenia alebo IP adresy Používateľ stráca právo používať Službu a Účet. Bežný prístup k obsahu Stránky pre neregistrovaných používateľov bez možnosti pridávania obsahu zostáva zachovaný aj po ukončení Zmluvy.

 

Ukončením Zmluvy nie sú dotknuté iné zmluvy medzi Používateľom a Prevádzkovateľom alebo tretími osobami.

 

B.            Registrácia:

 

2.6          Nárok na Registráciu: Používateľ nemá nárok na registráciu a Prevádzkovateľ nie je povinný umožniť Používateľovi zaregistrovať sa, a to z akéhokoľvek dôvodu, ale spravidla najmä v prípade, ak je Používateľom osoba, ktorá už predtým porušila zmluvy s Prevádzkovateľom, alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ už odstúpil od Zmluvy s Používateľom alebo mu zrušil registráciu alebo mu zablokoval zariadenie alebo IP adresu.

 

2.7          Proces Registrácie: Podmienkou registrácie je vyplnenie nasledujúcich registračných údajov v registračnom formulári Služby: meno a priezvisko,  e-mailová adresa a prihlasovacie heslo. Používateľ je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé registračné údaje. Používateľ je povinný vždy vyplniť tie polia v registračnom formulári, ktoré sú označené ako povinné, a to aj v prípade, ak ide o údaje, ktoré nie sú uvedené v tomto bode.

 

Prevádzkovateľ umožňuje Registráciu aj prostredníctvom služieb tretích strán, napr. Google alebo Facebook, pričom v takomto prípade je možné sa v Službe zaregistrovať a vytvoriť si Účet aj prostredníctvom účtov Používateľa v Google alebo na Facebooku. Rozsah zdieľania Osobných údajov medzi Prevádzkovateľom a prevádzkovateľmi služieb Google a Facebook určujú zmluvy medzi Prevádzkovateľom a prevádzkovateľmi týchto služieb.

 

Prevádzkovateľ je oprávnený si v prípade pochybností od Používateľa vyžiadať dodatočné údaje potrebné k overeniu identity a veku Používateľa.

 

2.8          Vekové obmedzenie: Používateľ musí mať najmenej 16 rokov, aby sa mohol zaregistrovať.

 

2.9          Odplatnosť: Registrácia je bezodplatná.

 

C.            Účet:

 

2.10       Zmeny údajov: Používateľ môže meniť svoje údaje v rozhraní Účtu v rozsahu určenom Prevádzkovateľom (najmä meno, priezvisko, heslo, fotografie a pod.).

 

2.11       Zrušenie Účtu: Používateľ má možnosť zrušiť svoj Účet, pričom v takom prípade budú zmazané aj všetky jeho údaje s výnimkami podľa Podmienok a právnych predpisov. V prípade, ak by Používateľ chcel znovu používať Službu, musí si vytvoriť nový Účet a znovu sa zaregistrovať.

 

 

3             Podmienky používania Služby

 

3.1          Rozsah a možnosti Služby: Používateľ má možnosť

 

             pridávať obsah spôsobom určeným v týchto Podmienkach,

             upravovať svoj obsah spôsobom určeným v týchto Podmienkach,

             zdieľať svoj obsah na sociálnych sieťach Facebook, Pinterest, X alebo prostredníctvom aplikácie Facebook Messenger,

             posielať obsah elektronickou poštou,

             pridávať komentáre k obsahu uverejnenom na Stránke vrátane obsahu iných Používateľov,

             označovať obsah na Stránke a pridávať si ho do zoznamu obľúbených položiek alebo ho z neho vyraďovať,

             vytvárať nákupný zoznam tovarov,

             meniť nastavenia Účtu (zmena mena, priezviska, hesla, fotografie a pod.).

 

3.2          Pridávanie obsahu do Služby: Používateľ má možnosť pridávať na Stránku obsah tak, že vyplní príslušný formulár v rámci Služby, pričom vo formulári vyplní všetky povinné polia a pridá fotografie. Obsah nie je na Stránku pridávaný automaticky ale podlieha schváleniu zo strany Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ následne rozhodne, či obsah na Stránku pridá. Prevádzkovateľ nie je povinný oznamovať Používateľovi dôvody odmietnutia pridania obsahu na Stránku. Prevádzkovateľ spravidla odmietne uverejnenie obsahu v prípade, ak porušuje tieto Podmienky alebo právne predpisy, alebo práva a právom chránené záujmy tretích osôb, alebo dobré mravy.

 

3.3          Zmena obsahu pridaného Používateľom: Používateľ nemá z dôvodu prísneho moderovania obsahu na Stránke možnosť meniť ním pridaný obsah. V prípade, ak Používateľ chce zmeniť ním pridaný obsah, musí svoju žiadosť o zmenu obsahu zaslať elektronickou poštou Prevádzkovateľovi.

 

3.4          Obmedzenia a povinnosti týkajúce sa pridávaného obsahu: Používateľ nie je oprávnený na Stránku pridávať obsah, ktorý (i) porušuje tieto Podmienky alebo právne predpisy, alebo práva a právom chránené záujmy tretích osôb, alebo dobré mravy, (ii) obsahuje propagáciu, inzerciu alebo reklamu Používateľa, tretích osôb alebo ich produktov alebo akúkoľvek inú propagáciu, inzerciu alebo reklamu, (iii) je už na Stránke uverejnený s výnimkou obsahu, ktorý obsahuje významnú inováciu alebo obsahuje podstatné zmeny oproti skôr uverejnenému obsahu, a (iv) nie je v súlade s tematickým zameraním Stránky. Používateľ je (v) oprávnený pridávať do Služby a na Stránku iba taký obsah, ktorý mu patrí, alebo ktorým je v plnom rozsahu oprávnený disponovať, a ku ktorému má vysporiadané všetky práva podľa Autorského zákona a iných právnych predpisov, pričom je na žiadosť Prevádzkovateľa povinný splnenie tejto povinnosti jednoznačne preukázať.

 

3.5          Komentovanie obsahu: Používateľ je oprávnený komentovať obsah na Stránke, pričom nie je oprávnený uverejňovať komentáre, ktoré (i) porušujú tieto Podmienky alebo právne predpisy, alebo práva a právom chránené záujmy tretích osôb, alebo dobré mravy, (ii) obsahujú propagáciu, inzerciu alebo reklamu Používateľa, tretích osôb alebo ich produktov alebo akúkoľvek inú propagáciu, inzerciu alebo reklamu, (iii) obsahujú vulgarizmy alebo nenávistné prejavy alebo sú akokoľvek neslušné. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek vypnúť možnosť komentovať obsah alebo ho akokoľvek obmedziť, pričom využitie tohto práva nepredstavuje vadu Služby.

 

3.6          Zmena, prerušenie a ukončenie Služby: Prevádzkovateľ nie je povinný prevádzkovať Stránku a/alebo Službu a je oprávnený kedykoľvek, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia, dočasne alebo natrvalo prerušiť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie alebo zabezpečovanie dostupnosti Stránky a/alebo Služby a alebo niektorej jej časti, a to bez akejkoľvek povinnosti zaplatiť Používateľovi akúkoľvek náhradu, kompenzáciu alebo ujmu. Prevádzkovateľ je oprávnený v Službe a na Stránke vykonávať akékoľvek zmeny vrátane zmeny domény, pod ktorou je Stránka prevádzkovaná. Prevádzkovateľ je oprávnený vymazať zo Služby a Stránky akýkoľvek obsah z akéhokoľvek dôvodu.

 

3.7          Dostupnosť Služby: Prevádzkovateľ nie je povinný ani schopný zabezpečovať nepretržitú dostupnosť Stránky a/alebo Služby a s nimi spojených služieb a obsahu. Prevádzkovateľ taktiež nenesie zodpovednosť za technickú funkčnosť Služby a/alebo Stránky ani za akékoľvek dôsledky a škody, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním Služby a/alebo Stránky, a ktoré sú alebo môžu byť spôsobené akoukoľvek technickou chybou, nedostatočnou konektivitou a pod.

 

3.8          Vzťahy s tretími stranami: Vytváranie nákupných zoznamov a presmerovanie Používateľa na internetové stránky prevádzkované tretími osobami, prostredníctvom ktorých môže Používateľ nakupovať položky zo svojich nákupných zoznamov, a zodpovednostné vzťahy s tým spojené sa spravujú osobitnými podmienkami pre tieto právne vzťahy medzi Používateľom a tretími osobami, ktoré poskytujú alebo ponúkajú tieto služby a tovary. Prevádzkovateľ tieto služby a tovary tretích osôb neponúka, nepredáva ani nesprostredkúva ich predaj.

 

3.9          Vylúčenie zodpovednosti za škodu Prevádzkovateľa: Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek následky alebo škody, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť v dôsledku použitia informácií šírenými prostredníctvom Služby a/alebo Stránky. Všetky informácie, ktoré sú v rámci Služby a/alebo Stránky zobrazované alebo dostupné, majú nezáväznú povahu a nejde o odborné rady. Prevádzkovateľ ďalej nenesie akúkoľvek zodpovednosť za stratu alebo poškodenie obsahu uloženého v rámci Služby, pričom Služba nepredstavuje dátové úložisko ani službu určenú na zálohovanie údajov.

 

3.10       Zodpovednosť za škodu Používateľa: Používateľ v plnom rozsahu zodpovedá za obsah, ktorý uverejňuje v rámci Služby a na Stránke, a za priamu, nepriamu, následnú alebo sprostredkovanú škodu, ktorú by tým spôsobil Prevádzkovateľovi a/alebo tretím osobám, a to vrátane uplatnených regresných nárokov a náhrad za sankcie uložené orgánmi verejnej moci. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ sa v plnom rozsahu spolieha na to, že Používateľ uverejňuje v rámci Služby a na Stránke taký obsah, ktorý je v súlade s Podmienkami, právnymi predpismi a dobrými mravmi, a neporušuje práva a právom chránené záujmy tretích osôb.

 

3.11       Sľub odškodnenia: Používateľ sa zaväzuje odškodniť Prevádzkovateľa za akúkoľvek priamu, nepriamu, následnú alebo sprostredkovanú škodu, ktorú spôsobí Prevádzkovateľovi a/alebo tretím osobám tým, že do Služby a na Stránky uloží závadný alebo inak protiprávny obsah, a to vrátane uplatnených regresných nárokov a náhrad za sankcie uložené orgánmi verejnej moci.

 

3.12       Povinnosť súčinnosti: Používateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi všetku súčinnosť, o ktorú ho Prevádzkovateľ požiada, ak si voči Prevádzkovateľovi uplatní práva tretia osoba v súvislosti s obsahom, ktorý v rámci Služby uložil Používateľ, alebo ho o to požiadajú orgány verejnej moci.

 

3.13       Zákaz podnikateľských aktivít: Používateľ je oprávnený používať Službu a Stránku výlučne len pre vlastné súkromné potreby a osobne, a nie na podnikateľské účely. Používateľ nie je oprávnený zdieľať svoj prístup k Službe a Stránke s akýmikoľvek tretími osobami.

 

3.14       Licenčné obmedzenia: Prevádzkovateľ neposkytuje Používateľovi v súvislosti s používaním Služby a Stránky, Registráciou a/alebo uzavretím Zmluvy akúkoľvek licenciu k Službe, Stránke alebo ich časti alebo ich obsahu. Používateľ berie na vedomie, že texty, fotografie, grafické diela a všetky ostatné prvky Služby a Stránky, ktoré sú v jej rámci prístupné, sú jednotlivo a zároveň ako celok chránené právami duševného a priemyselného vlastníctva. Databázy dostupné v Službe a/alebo na Stránke sú predmetom ochrany podľa štvrtej časti Autorského zákona vrátane osobitného práva k databáze.

 

3.15       Správnosť a úplnosť Osobných údajov: Používateľ je povinný uchovávať svoje Osobné údaje v Účte v správnej, úplnej a aktuálnej podobe a pri každej zmene je povinný ich uviesť do súladu so skutočnosťou.

 

3.16       Zákazy a nepovolené spôsoby používania Služby a Stránky: Používateľ nie je oprávnený (i) v rámci Služby, Účtu a Stránky používať mechanizmy, nástroje, programové vybavenie alebo postupy, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv na prevádzkovanie Služby, Účtu a/alebo Stránky alebo ďalších zariadení Poskytovateľa, bezpečnosť internetu alebo ďalších používateľov Služby, Účtu a/alebo Stránky, či internetu alebo prostredia, v ktorom sú Služba, Účet a Stránka prevádzkované, (ii) vyvíjať činnosť, ktorá smeruje znemožneniu alebo obmedzeniu prevádzky Služby, Účtu a/alebo Stránky alebo serverov, na ktorých sú Služba, Účet a/alebo Stránka prevádzkované, alebo vykonávať akékoľvek útoky na tieto servery alebo k nim akokoľvek neoprávnene pristupovať alebo ich zaťažovať automatizovanými požiadavkami (najmä DDOS útokmi), a ani nemôže pomáhať pri týchto činnostiach akejkoľvek tretej osobe, (iii) používať Službu, Účet a/alebo Stránku spôsobom, ktorý obmedzuje alebo môže obmedzovať iných používateľov v používaní Služby, Účtu a/alebo Stránky, tretie osoby alebo Prevádzkovateľa, (iv) zasahovať do technickej podstaty alebo obsahu Služby, Účtu a/alebo Stránky, (v) ukladať v Službe, Účte a/alebo Stránke alebo v ich rámci šíriť obsah, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, alebo ktorý zasahuje do práv a právom chránených záujmov tretích osôb, najmä ale nie len práv chránených predpismi upravujúcimi práva duševného a priemyselného vlastníctva, (vi) používať Službu, Účet a/alebo Stránku k činnostiam, ktoré porušujú právne predpisy, dobré mravy a/alebo práva a právom chránené záujmy tretích osôb, a (vii) šíriť prostredníctvom Služby, Účtu a/alebo Stránky škodlivé počítačové kódy (vírusy, malvér, ransomvér a pod.) vrátane odkazov na akékoľvek externé zdroje týchto kódov.

 

3.17       Oznamovanie chýb v Službe a na Stránke: Používateľ môže oznamovať chyby v Službe alebo na Stránke elektronickou poštou Prevádzkovateľovi.

 

 

4             Osobitné ustanovenia pre spotrebiteľov

 

4.1          Obmedzenie aplikácie tohto článku: Tento článok sa vzťahuje len na tie Zmluvy, ktoré sú v zmysle definície podľa bodov 4.1 a 4.2 Podmienok a Právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa spotrebiteľskými zmluvami, a keď je Používateľom spotrebiteľ,  t.j. osoba, ktorú Predpisy o ochrane spotrebiteľa označujú ako spotrebiteľa. Na Zmluvy, ktoré nie sú spotrebiteľskými zmluvami, sa tento článok nevzťahuje. V prípade, ak sú niektoré ustanovenia Podmienok v iných článkoch v rozpore s týmto článkom, a zároveň ide o Zmluvu, ktorá je spotrebiteľskou zmluvou, má tento článok prednosť pred ustanoveniami iných článkov Podmienok. Osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi, sa nemôžu odvolávať na práva uvedené v tomto článku, ktoré právne predpisy priznávajú výlučne spotrebiteľom.

 

4.2          Definícia spotrebiteľa: Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania. Vzťah, ktorý upravujú Podmienky, je spotrebiteľským vzťahom, ak je Používateľom fyzická osoba, ktorá nepoužíva Službu v rámci svojej podnikateľskej činnosti ale na svoju vlastnú spotrebu. Vzťah, ktorý upravujú Podmienky, nie je spotrebiteľským vzťahom, ak je Používateľom fyzická osoba, ktorá Službu používa v rámci svojej podnikateľskej činnosti a nie na svoju vlastnú spotrebu, a akákoľvek právnická osoba. Používateľ nie je považovaný za spotrebiteľa taktiež aj vtedy, ak vo fakturačných alebo platobných údajoch pri vypĺňaní údajov v rámci Služby uvedie údaje právnickej osoby alebo fyzickej osoby s identifikačným číslom (IČO).

 

4.3          Odstúpenie od Zmluvy: Možnosť odstúpenia od Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu je upravená v bode 2.5 Podmienok. Používateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípadoch podľa Predpisov o ochrane spotrebiteľa. Používateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v iných prípadoch, ako sú uvedené v Podmienkach a Predpisoch o ochrane spotrebiteľa.

 

4.4          Vrátenie plnení pri ukončení Zmluvy: Vzhľadom na skutočnosť, že používanie Služby a Stránky je bezodplatné, a tieto Podmienky sa nevzťahujú na ponuky služieb a tovarov v prostredí Služby a Stránky, ktoré sa spravujú osobitnými podmienkami, neobsahujú tieto Podmienky osobitné práva a povinnosti Strán týkajúce sa ukončenia Zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od Zmluvy a podmienky vrátenia poskytnutých plnení.

 

4.5          Použitie Obchodného zákonníka: Právne vzťahy založené Zmluvou uzatvorenou s Používateľom, ktorý je spotrebiteľom, sa nespravujú Obchodným zákonníkom.

 

4.6          Všeobecné informačné povinnosti Prevádzkovateľa: Prevádzkovateľ poskytuje Používateľovi nasledujúce informácie, ktoré je Používateľovi povinný poskytnúť podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa:

 

             Hlavné vlastnosti Služby: Hlavné vlastnosti Služby sú uvedené v bodoch 3.1 až 3.5 Podmienok.

             Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: MAFRA Slovakia, a.s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, Slovensko.

             E-mail Prevádzkovateľa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

             Telefónne číslo Prevádzkovateľa: 02/482 381 00

             Predajná cena produktu a spôsob jej vypočítania: Služba je bezodplatná.

             Podmienky plnenia, platobné a dodacie podmienky a lehota dodania: Služba je bezodplatná. Prevádzkovateľ poskytuje Službu okamžite po uzavretí Zmluvy.

             Zákonná zodpovednosť za vady a dostupnosť spotrebiteľskej záruky: V prípade Služby neexistuje zákonná záruka a zodpovednosť za vady Služby. Poskytovateľ neposkytuje pre Službu a jej dostupnosť spotrebiteľskú záruku.

             Postup pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady: Vzhľadom na neexistenciu záruky a zodpovednosti za vady Prevádzkovateľ neuvádza postup pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady.

             Podmienky popredajného servisu: Prevádzkovateľ neposkytuje popredajný servis.

             Dĺžka trvania Zmluvy: Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.

             Podmienky ukončenia Zmluvy: Zmluvu môže Používateľ ukončiť kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu s okamžitým účinkom.

             Údaje o funkčnosti Služby: Služba neobsahuje technické ochranné opatrenia. Obmedzenia funkčnosti sú uvedené v bode 3.6 Podmienok.

             Údaje o kompatibilite a interoperabilite: Služba nie je kompatibilná a interoperabilná s inými službami a produktmi. Obsah na Stránke je možné v rámci technických možností a obmedzení zdieľať aj prostredníctvom služieb a stránok iných prevádzkovateľov.

             Poučenie spotrebiteľa o práve požiadať o nápravu: Používateľ je oprávnený požiadať o nápravu podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov, pričom podrobnejšie informácie sú uvedené v bodoch 4.6 a 4.7 Podmienok.

 

4.7          Žiadosť o nápravu Používateľ má právo podať Prevádzkovateľovi žiadosť o nápravu, ak medzi Používateľom a Prevádzkovateľom vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa Používateľ domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho iné práva ako spotrebiteľa. Prevádzkovateľ informuje Používateľa na trvanlivom médiu o príslušných subjektoch alternatívneho riešenia sporov, ak Prevádzkovateľ odpovedal zamietavo na žiadosť Používateľa o nápravu. Používateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Prevádzkovateľ na žiadosť Používateľa o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť obrátiť sa na súd. 

 

4.8          Alternatívne riešenie sporov: Platforma alternatívneho riešenia sporov sa nachádza na webovom sídle Európskej komisie:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

 

4.9          Orgán dozoru: Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.

 

 

5             Ochrana súkromia a osobných údajov

 

5.1          Aplikácia pravidiel ochrany súkromia osobných údajov: Tento článok sa vzťahuje len na Používateľov, ktorí sú fyzickými osobami. Používateľ ako Dotknutá osoba berie na vedomie, že uzavretím Zmluvy a/alebo vzniká Poskytovateľovi ako Prevádzkovateľovi oprávnenie spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby podľa článku 6 odseku 1 písmen b) a f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a §13 odseku 1 písmen b) a f) Zákona o ochrane osobných údajov.

 

5.2          Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba Prevádzkovateľa, ak je určená, je uvedená na webovom sídle Prevádzkovateľa.

 

5.3          Účel spracúvania: Účelom spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom je (i) poskytovanie Služby a služieb spojených so Službou, Účtom a Stránkou, (ii) uzatváranie a plnenie Zmluvy, (iii) výber a uplatňovanie pohľadávok zo Zmlúv a (iv) evidencia používateľov Služby a Stránky, (v) ochrana práv Prevádzkovateľa a tretích osôb, (vi) vypracovanie a analýza štatistických údajov, pričom v tomto prípade sú údaje spravidla anonymizované a agregované, takže nie je možné určiť totožnosť Používateľa, (vii) meranie návštevnosti Stránky, (viii) zlepšovanie obsahu Služby a Stránky a jej vývoj, (ix) zabezpečenie bezpečnosti systémov Prevádzkovateľa pred neoprávnenými zásahmi a prístupmi, (x) plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa, najmä podľa daňových a účtovných predpisov a (xi) priamy marketing v podobe zasielania ponúk podobných tovarov a služieb Dotknutej osobe, pričom súhlas Dotknutej osoby podľa tejto vety je udelený uzatvorením Zmluvy podľa § 116 odseky 14 a 15 Zákona o elektronických komunikáciách, a je kedykoľvek odvolateľný, (xii) prípadné posielanie tzv. push notifikácií do zariadenia Dotknutej osoby, v ktorom sú Služba a Stránka používané, s ponukou tovarov a služieb alebo aktuálnymi informáciami o Službe,  (xiii) ukladanie zálohy za účelom ochrany práv Prevádzkovateľa a tretích osôb po ukončení Zmluvy, bezpečnosti systémov Prevádzkovateľa, a preukázania dodržiavania právnych predpisov zo strany Prevádzkovateľa.

 

5.4          Právny základ spracúvania: Právnym základom spracúvania Osobných údajov je (i) plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa zo Zmluvy (článok 6 odsek 1 písmeno b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a §13 odsek 1 písmeno b) Zákona o ochrane osobných údajov) a (ii) oprávnený záujem Prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 písmeno f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a §13 odsek 1 písmeno f) Zákona o ochrane osobných údajov), ktorý spočíva napr. v záujme na riadnom a úplnom splnení Zmluvy, ak je uzavretá a prípadnom uplatnení nárokov Prevádzkovateľa alebo tretej osoby voči Dotknutej osobe, na spracovaní údajov na štatistické účely, meranie návštevnosti, analýze preferencií Dotknutej osoby, zlepšovaní obsahu a vývoja Služby a Stránky, zabezpečení systémov Prevádzkovateľa a preukazovanie dodržiavania právnych predpisov zo strany Prevádzkovateľa, a na priamom marketingu.

 

5.5          Zoznam spracúvaných Osobných údajov: Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje Dotknutej osoby v nasledujúcom rozsahu (zoznam osobných údajov), pričom Osobné údaje sú získavané priamo od Dotknutej osoby v rámci registrácie alebo z komunikácie s Dotknutou osobou alebo v rámci logovania aktivity Dotknutej osoby v Aplikácii:

 

             Povinné identifikačné údaje: meno, priezvisko, e-mail, heslo (v zašifrovanej podobe)

             Iné automaticky spracúvané údaje: spôsob a doba registrácie, IP adresa, unikátny identifikátor zariadenia, logy aktivít Dotknutej osoby v rámci účtu Dotknutej osoby v Službe a na Stránke, unikátne ID operačného systému zariadenia, z ktorého sa Dotknutá osoba prihlasuje, dátumy a časy pristupovania k Službe a Stránke, zmeny v Službe a na Stránke

             Údaje pri skončení Zmluvy: vyššie uvedené údaje Dotknutej osoby a dôvod zrušenia Zmluvy, ktoré sú potrebné za účelom zabránenia opätovnému uzatvoreniu Zmluvy a/alebo registrácii

 

5.6          Doba spracúvania: Dobou spracúvania a uchovávania Osobných údajov je doba trvania Zmluvy + 4 roky (premlčacia doba) od splnenia/ukončenia Zmluvy. V prípade uplatňovania nárokov je to doba potrebná na uplatnenie nárokov Dotknutej osoby a/alebo Prevádzkovateľa v súdnom konaní určená podľa príslušného právneho predpisu (premlčacia doba + potrebná rezerva najmenej dvanásť mesiacov) a následne doba trvania takéhoto konania vrátane exekúcie. Spracúvanie Osobných údajov bude trvať vždy najmenej po dobu trvania Zmluvy.

 

5.7          Zmluvná požiadavka: Poskytnutie Osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ako aj požiadavkou na uzavretie Zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, ktorá je potrebná na účely uvedené v bode 5.3. Poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné v zmysle dobrovoľnosti uzavretia Zmluvy, a v prípade ich neposkytnutia nemôže Prevádzkovateľ s Dotknutou osobou uzavrieť Zmluvu. Poskytnutie súhlasu na spracúvanie osobných údajov nie je podmienkou uzavretia Zmluvy. Bez poskytnutia Osobných údajov nie je možné používať Službu a zaregistrovať sa.

 

5.8          Automatizované rozhodovanie a profilovanie: Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované rozhodovanie a profilovanie.

 

5.9          Poskytovanie tretím osobám a prenos Osobných údajov: Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej Osobné údaje môžu byť poskytnuté aj tretím osobám, ktorými sú:

 

             Zamestnanci Prevádzkovateľa.

             Osoby, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú účtovné, daňové, finančné, právne a iné poradenské služby.

             Dodávatelia externých služieb (programátorské a iné podporné technické služby, serverové služby, call centrum, rozosielanie e-mailov, služby súvisiace s meraním návštevnosti a prispôsobovanie obsahu preferenciám Dotknutých osôb).

             Prevádzkovatelia záložných serverov a prevádzkovatelia technológií používaných Prevádzkovateľom za účelom zabezpečenia funkčnosti služieb.

             Osoby spravujúce a vymáhajúce pohľadávky Prevádzkovateľa a inkasné agentúry.

             Orgány verejnej moci v súlade s právnymi predpismi.

 

Osobné údaje budú prenášané do iného členského štátu Európskej únie (Česká republika) za účelom ich spracúvania treťou osobou (sprostredkovateľom).

 

5.10       Práva Dotknutej osoby: Dotknutá osoba má práva dotknutej osoby podľa kapitoly III Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a druhej hlavy Zákona o ochrane osobných údajov, najmä má (i) právo na informácie podľa článkov 13 a 14 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a §19 až 21 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a §22 až 28 a §41 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami, (ii) právo na prístup k svojim Osobným údajom, (iii) právo na opravu Osobných údajov, (iv) právo na vymazanie Osobných údajov (právo na zabudnutie), (v) právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, (vi) právo na oznámenie, že Osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, (vii) právo na prenosnosť Osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, (viii) právo podávať námietky proti spracúvaniu Osobných údajov, (ix) právo na overenie rozhodnutia vykonaného automatizovaným spôsobom a na základe profilovania nie automatizovaným spôsobom, právo vyjadriť svoje stanovisko k rozhodnutiu vykonanému automatizovaným spôsobom a na základe profilovania, a právo napadnúť rozhodnutie vykonané prostredníctvom automatizovaného rozhodovania a na základe profilovania, (x) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Osobných údajov a (xi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www.dataprotection.gov.sk) a návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú uvedené v kapitole III Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a druhej hlave Zákona o ochrane osobných údajov.

 

5.11       Právo namietať: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sú spracúvané z dôvodu verejného záujmu, oprávneného záujmu alebo na účely priameho marketingu. Namietanie spracúvania osobných údajov je možné vykonať elektronickou poštou.

 

5.12       Právo odvolať súhlas: Dotknutá osoba je oprávnená odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, ak sa spracúvanie osobných údajov deje len na základe jej súhlasu, elektronickou poštou.

 

5.13       Právo na vymazanie: V prípade, ak ide o Osobné údaje osoby mladšej ako 18 rokov, môže Dotknutá osoba požadovať vymazanie Osobných údajov poskytnutých pred dovŕšením 18. roku veku.

 

5.14       Vekové obmedzenia: Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva Osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak Dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Ak má Dotknutá osoba menej ako 16 rokov, takéto spracúvanie Osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.

 

5.15       Kontaktné informácie: V prípade, ak má Dotknutá osoba možnosť uplatniť svoje práva podľa tohto článku voči Prevádzkovateľovi elektronickou poštou, môže ich uplatniť na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

5.16       Orgán dozoru: Kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na Hraničnej 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov. Dotknutá osoba je oprávnená podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov tomuto úradu ako dozornému orgánu.

 

 

6             Osobitné pravidlá podľa Aktu o digitálnych službách

 

6.1          Online platforma: Táto časť Podmienok upravuje osobitné pravidlá podľa Aktu o digitálnych službách. Služba a Stránka je online platformou podľa čl. 3 písm. i) Aktu o digitálnych službách. Prevádzkovateľ poskytuje Používateľom ukladanie, spracúvanie a zdieľanie ich obsahu prostredníctvom Služby a Stránky, a poskytuje tak Používateľom sprostredkovateľské služby informačnej spoločnosti (hosting) podľa článku 6 Aktu o digitálnych službách. Na Stránke ani v rámci Služby nie je poskytovaná žiadna služba ani možnosť, ktorá by bola online platformou umožňujúcou Používateľom uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku.

 

6.2          Vylúčenie zodpovednosti: Prevádzkovateľ nie je v rozsahu upravenom v Akte o digitálnych službách zodpovedný za činnosť a informácie Používateľov ani za obsah, ktorý uverejňujú prostredníctvom Služby.

 

6.3          Závadný obsah: Nasledujúci obsah na Stránke alebo v rámci Služby je považovaný za nezákonný alebo v rozpore s podmienkami používania súvisiacich služieb:

 

             Obsah je v rozpore s právnymi predpismi, najmä ale nie len s trestnoprávnymi predpismi a predpismi upravujúcimi priestupky.

             Obsah je v rozpore s dobrými mravmi.

             Obsah je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku.

             Obsah je v rozpore s rozhodnutiami súdov a/alebo orgánov verejnej moci.

             Obsah je v rozpore s etickými kódexami, ktoré sa Prevádzkovateľ zaviazal dodržiavať.

             Obsah neoprávnene zasahuje do práv alebo právom chránených záujmov akýchkoľvek osôb vrátane Prevádzkovateľa a s ňou prepojených osôb, ich zamestnancov, ich štatutárnych zástupcov a členov ich orgánov.

             Obsah zasahuje do práv alebo právom chránených záujmov akýchkoľvek tretích osôb.

             Obsah ohrozuje alebo poškodzuje dobrú povesť alebo meno Prevádzkovateľa alebo s ním prepojených osôb.

             Obsah obsahuje reklamu alebo obchodné informácie tretích osôb.

             Obsah obsahuje reklamu alebo obchodné informácie o konkurencii Prevádzkovateľa alebo s ním prepojených osôb.

             Obsah sa netýka priamo tematického zamerania Služby a Stránky.

             Používateľ viaže poskytnutie ďalších informácií na zaplatenie osobitnej odplaty a to vrátane ale nie len prostredníctvom platených SMS správ alebo volaní na telefónne čísla s osobitnou tarifou.

             Obsah je závadný z iných dôvodov podľa Podmienok alebo právnych predpisov alebo je v rozpore s Podmienkami alebo právnymi predpismi.

 

6.4          Zodpovednosť za obsah: Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah v rámci Služby ani na Stránke v rozsahu stanovenom Aktom o digitálnych službách. Prevádzkovateľ je oprávnený ale nie povinný vykonávať preventívnu kontrolu obsahu ukladaného Používateľmi v rámci Služby a na Stránke. Prevádzkovateľ je oprávnený vymazať zo Služby a Stránky akýkoľvek obsah z akéhokoľvek dôvodu.

 

6.5          Oznámenie o závadnom obsahu a sťažnosť: V prípade, ak Používateľ alebo tretia osoba má podozrenie, že na Stránke alebo v rámci Služby je šírený nezákonný obsah alebo obsah, ktorý je v rozpore s podmienkami Služby, alebo inak závadný obsah, môže túto skutočnosť oznámiť Prevádzkovateľovi. V prípade, ak oznamovateľ nebude súhlasiť s výsledkom vybavenia jeho oznámenia, má možnosť zaslať Prevádzkovateľovi sťažnosť. Sťažnosti podávané na základe Aktu o digitálnych službách musia byť Prevádzkovateľovi doručené do šiestich mesiacov odo dňa, kedy bol sťažovateľ informovaný o rozhodnutí o jeho sťažnosti podľa článku 16 odseku 5 alebo článku 17 Aktu o digitálnych službách.

 

6.6          Systém pre oznamovanie závadného obsahu: Prevádzkovateľ zaviedol systém podľa článku 20 Aktu o digitálnych službách. Kontaktné miesta na zasielanie oznámení a sťažností podľa tohto bodu sú uvedené na stránke (doplniť). Systém pre oznamovanie závadného obsahu a vybavovanie sťažností môžu okrem Používateľov použiť aj tretie osoby.

 

6.7          Pozastavovanie vybavovania oznámení a sťažností: Prevádzkovateľ neuplatňuje pozastavovanie vybavovania oznámení a sťažností podaných prostredníctvom mechanizmov podľa Aktu o digitálnych službách voči osobám, ktoré často podávajú zjavne neodôvodnené oznámenia a/alebo sťažnosti. V prípade, ak by sa ale vyskytli osoby, ktoré by podali viac ako dve zjavne neodôvodnené oznámenia alebo sťažnosti za jeden týždeň, Prevádzkovateľ je oprávnený po dobu dvoch mesiacov pozastaviť a neprijímať oznámenia a sťažnosti od takýchto osôb.

 

6.8          Mimosúdne riešenie sporov: Dotknutá osoba má možnosť využiť taktiež systém mimosúdneho riešenia sporov podľa článku 21 Aktu o digitálnych službách.

 

6.9          Hlavné parametre určenia poradia obsahu v rámci Služby na Stránke: Hlavnými parametrami, na základe ktorých je určované poradie zobrazovania obsahu v rámci Služby na Stránke sú (i) popularita (obsah je zoradený podľa návštevnosti) (ii) časové hľadisko (obsah je zoradený podľa dátumu jeho pridania), a (iii) téma (obsah je zoradení podľa jednotlivých tém). Poradie parametrov boli zvolené tak, aby zodpovedali hospodárskemu významu pre Prevádzkovateľa a zohľadňovali používateľskú skúsenosť. Mechanizmus určovania poradia obsahu zohľadňuje charakter obsahu a jeho relevantnosť pre Používateľov podľa uvedených parametrov (popularita, dátum pridania, téma).

 

6.10       Rozdielne zaobchádzanie: Prevádzkovateľ neuplatňuje voči ponúkaným službám a produktom, ktoré by Používateľom ponúkal sám alebo pre osobu, ktorá je ňou ovládaná alebo prepojená, rozdielne zaobchádzanie.

 

 

7             Spoločné a záverečné ustanovenia

 

7.1          Doručovanie: Písomnosť je považovaná za doručenú v momente jej prijatia alebo odmietnutia jej prijatia alebo uloženia na pošte alebo v poštovom podniku v prípade, ak nie je písomnosť doručená z dôvodu nemožnosti kontaktovania adresáta doručovateľom na jeho adrese. Ak nie je možné písomnosť doručiť z iných dôvodov alebo existujú dôvodné pochybnosti o momente jej doručenia, písomnosť je považovaná za doručenú na tretí deň po jej odoslaní. Písomnosť doručovaná elektronickou poštou je považovaná za doručenú v momente jej odoslania na správnu adresu elektronickej pošty, a to aj v prípade ak adresát nepotvrdí jej prijatie. Písomnosť doručovaná faxom je považovaná za doručenú v momente jej prijatia faxovým prístrojom adresáta, pričom uvedený moment je uvedený na potvrdení vytlačenom faxovým prístrojom odosielateľa. Písomnosť doručovaná prostredníctvom rozhrania Účtu je považovaná za doručenú v momente najbližšieho prihlásenia k Účtu po doručení písomnosti do rozhrania Účtu.

 

7.2          Rozhodné právo: Podmienky a Zmluva sa spravujú slovenským právom a Obchodným zákonníkom. V prípade, ak je Zmluva spotrebiteľskou zmluvou, vzťahujú sa na ňu obmedzenia voľby Obchodného zákonníka. Toto ustanovenie predstavuje písomnú dohodu o voľbe práva podľa Nariadenia o rozhodnom práve a Zákona o medzinárodnom práve súkromnom, ktorá je uzavretá v momente uzavretia Zmluvy.

 

7.3          Právomoc na riešenie sporov: Všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy a/alebo Podmienok má právomoc riešiť slovenský súd podľa Nariadenia o právomoci v súdnych veciach. Toto ustanovenie predstavuje písomnú dohodu o voľbe právomoci súdu podľa Nariadenia o právomoci v súdnych veciach a Zákona o medzinárodnom práve súkromnom, ktorá je uzavretá v momente uzavretia Zmluvy. Miestne príslušný slovenský súd bude určený podľa príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku.

menuLevel = 2, menuRoute = magazin/evita-gdpr, menuAlias = evita-gdpr, menuRouteLevel0 = magazin, homepage = false
15. júl 2024 04:15